ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมต่างภายในโรงเรียน

วันที่  11  สิงหาคม 2566 ผู้อำนวยการโรงเรียน นำโดย นายมานิตย์ แก้วกันธะ พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวงได้จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลและ
กล่าวราชสดุดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2566 ของประเทศไทยที่ทุกคนให้ความสำคัญ  
ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง เพื่อให้คณะครู นักเรียน แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจยังความร่มเย็นเป็นสุขแก่ปวงชนชาวไทย


วันที่  27 กรกฏาคม 2566 ผู้อำนวยการโรงเรียน นำโดยนายมานิตย์ แก้วกันธะ พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 โดยร่วมพิธีลงนามถวายพระพร  ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง เพื่อให้คณะครู นักเรียนแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎร์ 

วันที่  27 กรกฏาคม 2566 ผู้อำนวยการโรงเรียน นำโดยนายมานิตย์ แก้วกันธะ พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมวันเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา อาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา กิจกรรมได้ถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัย แก่พระภิกษุ และฟังธรรมเทศนา เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับคณะครูนักเรียน น้อมนำหลักธรรมคำสั่งสอนไปประพฤติปฏิบัติ พัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองดีของชาติสืบไป

วันที่  18 กรกฏาคม 2566 ผู้อำนวยการโรงเรียน นำโดยนายมานิตย์ แก้วกันธะ พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ สวนสมเด็จย่า เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ตลอดจนได้ศึกษาพระราชประวัติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่  17 กรกฏาคม 2566 ผู้อำนวยการโรงเรียน นำโดย นายมานิตย์ แก้วกันธะ พร้อมครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง ได้เข่้าร่วมกิจกรรมปลูกป่านื่องในโอกาสครบรอบ 28 ปี วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อให้นักเรียนร่วมอนุรักษ์ป่าไม้ที่เป็นแหล่งต้นน้ำ ลำธาร ให้ยั่งยืนสืบต่อไป


วันที่  30 มิถุนายน 2566 ผู้อำนวยการโรงเรียน นำโดยนางอัมพร วสันต์ พร้อมคณะครู บุคลากรทารงการศึกษา นักเรียน โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถในด้านทักษะภาษาไทย เน้นความงดงาม เห็นคุณค่าของภาษาไทย และอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง 

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ผู้อำนวยการโรงเรียน นำโดยนายมานิตย์ แก้วกันธะ พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงโทษของยาเสพติด  และได้นได้เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียน และชุมชน ตลอดจนนักเรียนร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์โดยการเก็บขยะรอบๆบริเวณโรงเรียนและชุมชน

วันที่  8 มิถุนายน 2566 ผู้อำนวยการโรงเรียน นำโดยนายมานิตย์ แก้วกันธะ พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครู  และได้จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนในพื้นที่บริการของโรงเรียน

 วันที่  22  สิงหาคม 2566 ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายมานิตย์ แก้วกันธะ มอบหมายให้ นางอัมพร  วสรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมค่ายวันวิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์  ในกิจกกรรมมีการประกวดชุดรีไซเคิล กิจกรรมฐานให้ความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น และมีส่วนร่วมแสดงออกด้านวิทยาศาสตร์ตามความสนใจ

วันที่  11  สิงหาคม 2566 ผู้อำนวยการโรงเรียน นำโดย นายมานิตย์ แก้วกันธะ พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวงได้จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลและ กล่าวราชสดุดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2566 ของประเทศไทยที่ทุกคนให้ความสำคัญ   ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง เพื่อให้คณะครู นักเรียน แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจยังความร่มเย็นเป็นสุขแก่ปวงชนชาวไทย