นโยบาย “No Gift Policy”


โดยที่ตระหนักถึงการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน ขจัดให้หมดสิ้นไป

โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวงจึงได้วางแผน การบริหารจัดการให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใสเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจ ในการบริหารงาน

เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวงได้เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต ในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้นและปลูกฝังจิตสำนึกให้เป็นคนดี มีค่านิยมในทางสุจริต และมีจิตบริการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทางโรงเรียน

วันที่  11  สิงหาคม 2566 ผู้อำนวยการโรงเรียน นำโดย นายมานิตย์ แก้วกันธะ พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวงได้จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลและ
กล่าวราชสดุดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2566 ของประเทศไทยที่ทุกคนให้ความสำคัญ  
ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง เพื่อให้คณะครู นักเรียน แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจยังความร่มเย็นเป็นสุขแก่ปวงชนชาวไทย

วันที่  27 กรกฏาคม 2566 ผู้อำนวยการโรงเรียน นำโดยนายมานิตย์ แก้วกันธะ พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 โดยร่วมพิธีลงนามถวายพระพร  ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง เพื่อให้คณะครู นักเรียนแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎร์ 

วันที่  27 กรกฏาคม 2566 ผู้อำนวยการโรงเรียน นำโดยนายมานิตย์ แก้วกันธะ พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมวันเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา อาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา นกิจกรรมได้ถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัย แก่พระภิกษุ และฟังธรรมเทศนา เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับคณะครูนักเรียน น้อมนำหลักธรรมคำสั่งสอนไปประพฤติปฏิบัติ พัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองดีของชาติสืบไป

ผลงานความสำเร็จ

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ ครั้งที่ 70  ปีการศึกษา 2565

การจัดซื้อจัดจ้าง